Výzkumný projekt "Interaktivní expozice v zážitkové turistice jako forma zpřístupnění kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů" DC07P02OUK003 realizovaný z grantového programu MK ČR.

I. rok výzkumu

II. rok výzkumu

III. rok výzkumu

Úvod

Jedna z definic popisuje muzea takto:
Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení."

Nicméně Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 11. června 2003 č. 571 naznačuje určité problémy, se kterými se současná muzea potýkají:
S výjimkou 60. let se české muzejnictví v tomto období vyvíjelo v jisté izolaci od muzejnictví evropského, a samozřejmě ve službách dobových filozofických a politických názorů, určovaných totalitním režimem. Přesto, zejména pokud šlo o kvantitu i kvalitu sbírek, institucionální zabezpečení a kvalitu odborné a vědecké práce řady odborníků, si české muzejnictví udrželo vcelku dobrou úroveň, v mnohém srovnatelnou s řadou jiných evropských zemí. Zaostávalo však velmi citelně v oblasti prostorového, materiálního a technického zabezpečení muzeí, což se negativně projevilo na úrovni péče o sbírky a především na úrovni využívání sbírek a schopnosti muzeí komunikovat s veřejností.

Tento problém by se do určité míry dal graficky znázornit následujícím obrázkem:

Cíl výzkumného projektu

Cílem navrhovaného projektu je popis metody, kterou se transformují zdroje kulturního dědictví do různých forem interaktivních expozic v ČR i ve světě. Realizační tým projektu navrhne tam, kde je to vhodné, nové postupy využití principů zážitkové turistiky pro stávající klasické presentace různých prvků kulturního dědictví s cílem zajistit větší dostupnost pro širší spektrum uživatelů. Takto vytvořená metodika bude využita stávajícími provozovateli různých expozic, skanzenů, jako i provozovateli potenciálními, kteří zvažují využití kulturní a historické dědictví pro své podnikání v CR (např. ve venkovské turistice). Projekt směřuje ke zvýšení dostupnosti kulturních zdrojů a využití těchto zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu, k rozvoji znalostní a interaktivní technologie pro vzdělávání, volný čas a cestovní ruch a také ke zpřístupnění kulturního dědictví.Při práci na transformaci a nových formách presentace kulturního dědictví v ZT formou interaktivních expozic bude realizační tým spolupracovat s výzkumnými ústavy a vysokými školami, které jsou na příslušné obory zaměřeny. Tím bude dosaženo vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro různých subjektů jako komplexního informačního zdroje pro další využití nejširším spektrem uživatelů.

Tento cíl by se dal opět graficky znázornit právě "zbouráním čínské zdi" vzniklé mezi ze zákona vyplývajících činností muzeí a mezi "veřejnou službou" nevymahatelnou - čili presentací svých sbírek veřejnosti.